Klachten

Jullie kind en de zorg voor jullie kind voeren wij zo goed en zorgvuldig mogelijk uit. Toch kan het voorkomen dat je als ouder of jeugdige niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wij gaan hierover graag met jullie in gesprek. Is een gesprek volgens jullie niet de oplossing, dan kunnen jullie een klacht indienen.

Melden bij een medewerker van De Korenschoof

Als jullie een klacht hebben kunnen jullie dit direct melden bij één van onze medewerkers. Dat kan bij de (persoonlijk) begeleider of behandelaar van de jeugdige, maar ook bij de zorgmanager, zorgcoördinator, of directrice. Deze medewerker zal de klacht met jullie bespreken en samen met jullie naar een oplossing zoeken. Komen jullie er samen niet uit, dan kun je ook een gesprek aan gaan met de vertrouwenspersoon of externe klachtenfunctionaris. Er zijn er meerdere manieren waarop je een klacht kenbaar kunt maken. Dit staat beschreven in onze uitdeelbrief en in het klachtenreglement van De Korenschoof.

Externe klachtenfunctionaris

Bespreek je je klacht liever niet met een medewerker van De Korenschoof, of is jullie klacht onvoldoende opgelost, dan kunnen jullie je klacht indienen bij de externe klachtenfunctionaris van De Korenschoof. De klachtenfunctionaris zal jullie van advies voorzien met betrekking tot de indiening van een klacht en bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Het doel is klachten zoveel mogelijk in een vroegtijdig stadium gezamenlijk op te lossen zodat een formele (schriftelijke) klacht wordt voorkomen.

De klachtenfunctionaris van De Korenschoof is Mieke Gondrie. Je kunt contact opnemen met haar via telefoonnummer 06 82 60 54 78 of via het mailadres info@gripopconflict.nl. Op werkdagen is de klachtenfunctionaris tijdens kantooruren (van 9.00 tot 17.00uur) bereikbaar.

Externe klachtencommissie Landbouw en Zorg

Uiteraard hebben jullie te allen tijde het recht om rechtstreeks je klacht in te dienen bij de externe klachtencommissie Landbouw en Zorg. Hoe je dat doet staat beschreven op hun website: Externe Klachtencommissie Landbouw en Zorg  en in onze uitdeelbrief.

Geschillencommissie Landbouwzorg

Naast het indienen van een klacht via bovengenoemde wegen, kunnen jullie het geschil ook voorleggen aan de Geschillencommissie Landbouwzorg. De Geschillencommissie Landbouwzorg voorziet in een onafhankelijke geschillencommissie die geschillen behandelt van cliënten en/of hun vertegenwoordiger met een (landbouw)zorgaanbieder. De Geschillencommissie kent een formelere procedure dan de Klachtencommissie.

Hoe je een geschil aanhangig kan maken bij de Geschillencommissie Landbouwzorg staat beschreven op hun website Geschillencommissie Landbouwzorg en in onze uitdeelbrief.